LEAF AUTOGAS : SYNERGY-OBD
Untitled Document Untitled Document


 
 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพอุปกรณ์และถัง

รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายและ/หรือ ได้รับผลกระทบอันเนื่องมา จากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท

ควรทำการตรวจเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการผู้จำหน่ายกำหนด การซ่อม หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายสามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน
ของบริษัท ออโตแก๊ส ซิตเท็ม จำกัด เท่านั้น


ข้อยกเว้นในการรับประกัน

  ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพการใช้งาน เช่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ,
  ฟิวส์เตอร์ทุกชนิด, หัวเทียน, ผ้าเบรกที่สึกหรอเป็นต้น

  กรณีเกิดอุบัติเหตุ และทำให้อุปกรณ์ชำรุด ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม มิได้เกิดจากการติดตั้งจากบริษัทฯ
  หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าช๊อตอันเนื่องมาจากอุทกภัย

  รื้อถอนหรือติดตั้งใหม่โดยมิใช่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ

  รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อการใช้งานที่มิใช่อุปกรณ์มาตรฐานของอุปกรณ์ Leaf

  รถที่มาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องมาจากถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯตรวจสอบได้ถือว่าสิ้นสุด
  การรับประกันทั้งหมด

  การใช้งานโดยขาดการบำรุงรักษา เช่น Overheat น้ำมันเครื่องต่ำกว่าระดับต่ำสุด

  อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบรถยนต์ทั้งหมดที่เสียหายและพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ Leaf

  บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะค่าอุปกรณ์ และค่าบริการเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดขึ้น
  เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ

  กรณีสลับอุปกรณ์จากคันที่หมดประกันมาใส่รถที่อยู่ในระยะประกันเพื่อทำการ เคลมอะไหล่ ทางบริษัทฯ ตรวจสอบได้
  ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทั้งหมด

  กรณีเปลี่ยนอะไหล่ในอุปกรณ์ Leaf จะต้องใช้อะไหล่แท้ของอุปกรณ์ Leaf เท่านั้น ตรวจสอบได้ถือว่า
  สิ้นสุดการรับประกันทั้งหมด