LEAF AUTOGAS : SYNERGY-OBD
Untitled Document Untitled Document


 
          บริษัท SCG Autogas จำกัด เรามีนโยบายเพื่อตอบสนองความ ต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าโดยการมุ่งมั่นวิจัย พัฒนา และคัดสรรอุปกรณ์ก๊าซสำหรับรถยนต์ พร้อมทั้งการให้บริการที่มี คุณค่าอย่างสม่ำเสมอ คำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก เราให้ความสำคัญตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างน๊อต ไปจน ถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่อย่างถังก๊าซซึ่งอุปกรณ์ผ่านมาตรฐานยุโรป ECE67-R01, ECE 110-R01 (เป็นมาตรฐานสูงสุด)

           ดังนั้น เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ บริษัท Autogas System จำกัด จึงรับประกันคุณภาพสินค้าใหม่ สูงสุดถึง 2 ปี ตามเงื่อนไข ที่ กำหนด บริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และดีที่สุด

           เอกสารการรับประกันมีข้อมูลรายละเอียดสำคัญที่เจ้าของรถควรศึกษาและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันและ การบริการต่างๆ รวมถึงเงื่อนไข, ข้อยกเว้น, สิทธิประโยชน์ที่จำเป็นต่อรถของท่าน

           โปรดตรวจสอบรายละเอียด เอกสารการรับประกัน ว่าถูกต้องครบถ้วน และเก็บไว้ในรถของท่าน หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมส่ามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ติดตั้ง หรือ Call Center บริษัทSCG Autogas จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2592 9399
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.30 น.เงื่อนไขการรับประกัน


1. รถที่ได้สิทธิ์การรับประกัน


           บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด รับประกันอุปกรณ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย โดย บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด หรือตัวแทนจำหน่าย และศูนย์ติดตั้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัทฯ เท่านั้น

2. การเริ่มต้นการรับประกัน


           เริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ตรวจสอบและทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์


           รับประกันสูงสุด 2 ปี (อุปกรณ์บางรายการตามที่บริษัทฯ กำหนด)

4. การรับประกันสินค้า


           - การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันพิเศษเฉพาะชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดสำหรับเชื้อเพลิง LPG / NGV LEAF ทั้งชุด โดยเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการรับประกันนอกเหนือจากการรับประกันทั่วไป และการคืนสินค้าต้องได้รับการพิจารณาตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่ บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด กำหนดไว้

           - ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์การเรียงร้องภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งมอบรถโดยดูจากวันที่ในใบรับประกัน

           - คืนเงินเต็มจำนวนค่าสินค้ารวมค่าติดตั้ง โดยอ้างอิงจากราคาตามใบเสร็จรับเงินที่ศูนย์ติดตั้งออกให้ ณ วันที่รับรถ ราคาดังกล่าวจะต้องไม่เกินราคามาตรฐานซึ่งเป็นราคากลางที่ บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด กำหนดไว้

5. ขอบเขตการรับประกัน


           การรับประกันคุณภาพ/การคืนสินค้าจะรบผิดชอบ, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์ที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าระยะเวลารับประกัน ซึ่งชิ้นส่วน และอุปกรณ์ดังกล่าวต้องจำหน่ายโดย บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด ภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภทโดยผ่านการตรวจสอบ, วิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนของ บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. การติดตั้งหรือปรับแต่งหรือซ่อมแก้ไขจากศูนย์บริการอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ในเครือของบริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด

2. อุปกรณ์ที่เกิดจากการดัดแปลงสภาพหรือ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเป็นการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามของรถยนต์แต่ละประเภท
    เช่น เพื่อการแข่งขัน, รถรับจ้างสาธารณะ

3. การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้อะไหล่บำรุงรักษาที่ผิดจากที่กำหนดไว้ เช่น อะไหล่เทียมที่มิได้จำหน่ายโดย     บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด

4. การถอดหรือแยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ออกจากกันก่อนเข้ามารับบริการ

5. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ก๊าซหรือเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการชำรุด

6. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมส่วนอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น เครื่องยนต์ อะไหล่อื่นๆ

7. ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก, ค่าเชื้อเพลิง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสียเวลา, ค่าลากจูง,
    ค่าเดินทางระหว่างการซ่อม, ความเสียหายทางธุรกิจ

8. ความเสียหายที่เกิดจากพื้นผิวสี, ตัวถังรถ ที่เปิดจากการติดตั้งปกติหรือมีการถอดประกอบเพื่อการซ่อม,การคืนสินค้า

9. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการละเลยหรือการไม่นำรถเข้ารับบริการให้ทันท่วงที

10. เสียงหรือการสั่นสะเทือนที่เกิดจากอุปกรณ์ก๊าซถือเป็นการทำงานโดยปกติ

11. อัตราการสิ้นเปลืองก๊าซขึ้นอยู่กับอัตราการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันของรถยนต์แต่ละรุ่น


สิทธิพิเศษนอกเหนือจากการรับประกันปกติ