LEAF AUTOGAS : SYNERGY-OBD
Untitled Document Untitled Document


 
 
นโยบายความพึงพอใจ
 

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นของระบบแก๊ส LPG/ NGV จึงเกิดชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สในรถยนต์ LEAF คัดสรรและจัดจำหน่ายโดย บริษัทSCG Autogas จำกัด ผู้คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์พลังงานทดแทนที่นำมาใช้กับยานยนต์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบสูงสุดเปี่ยมคุณภาพ และอรรถประโยชน์ทุกๆ ด้าน บนพื้นฐานความต้องการของผู้ขับขี่ในอนาคต


ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สในรถยนต์ LEAF ถูกนำเข้าจากประเทศอิตาลี ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้วยมาตรฐานยุโรป ECE R67-01 และ ECR R110 จึงวางใจด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะหรือระบบ ISS (Intelligence Safety System) ที่ได้รับการการันตีด้วยมาตรฐานระดับโลก

 

ดังนั้น เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ บริษัทSCG Autogas จำกัด จึงรับประกันคุณภาพสินค้าใหม่ สูงสุดถึง 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีที่สุด

 

เอกสารการรับประกันมีข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญที่ท่านเจ้าของรถควรศึกษาและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการรับประกัน และการบริการต่างๆ รวมถึงเงื่อนไข,ข้อยกเว้น,สิทธิประโยชน์ที่จำเป็นต่อรถของท่าน


โปรดตรวจสอบรายละเอียด เอกสารการรับประกัน ว่าถูกต้องครบถ้วนและเก็บไว้ในรถของท่าน
หากท่านมีข้อ สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ CALL CENTER บริษัทSCG Autogas จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 0‐2592-9300 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 17.30 น.


เงื่อนไขการรับประกัน

1. รถที่ได้รับสิทธ์การรับประกัน บริษัทSCG Autogas จำกัด รับประกันอุปกรณ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย
    บริษัทSCG Autogas จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ติดตั้ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัทฯ เท่านั้น
2. การเริ่มต้นการรับประกัน
    ‐ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ตรวจสอบและทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์
    ‐ รับประกันสูงสุด 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (อุปกรณ์บางรายการตามที่บริษัทฯกำหนด)
4. การรับประกันคืนสินค้า
    ‐ การรับประกันคืนสินค้าเป็นการรับประกันพิเศษเฉพาะชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดสำหรับเชื้อเพลิง LPG ทั้ง ชุด และ ต้องใช้
    ร่วมกับมัลติวาล์วยี่ห้อ SCG Autogas เท่านั้น โดยเครื่องยนต์ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่ง เป็นการ
    รับประกันนอกเหนือจากการรับประกันทั่วไป และการคืนสินค้าต้องได้รับการพิจารณาตามขั้น ตอนและเงื่อนไขที่
    บริษัท SCG Autogas  จำกัด กำหนดไว้
    ‐ ลูกค้าต้องใช้สิทธิการเรียกร้องภายใน 15 วันนับจากวันที่ส่งมอบรถโดยดูจากวันที่ในใบรับประกัน
    ‐ คืนเงินเต็มจำนวนค่าสินค้ารวมค่าติดตั้ง โดยอ้างอิงจากราคาตามใบเสร็จรับเงินที่ศูนย์ติดตั้ง ออกให้ ณ วันที่รับ
    รถราคาดังกล่าวจะต้องไม่เกินราคามาตรฐานซึ่งเป็นราคากลางที่ บริษัทSCG Autogas จำกัด กำหนดไว้
    ‐ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะรถที่มีอายุไม่เกิน 7 ปีและระยะทางใช้งานมาแล้วไม่เกิน 200,000 กิโลเมตร
5. ขอบเขตการรับประกัน
    ‐ การรับประกันคุณภาพ/การคืนสินค้าจะรับผิดชอบ, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์ที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่อง
    หรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าระยะเวลารับประกัน ซึ่งชิ้นส่วน, อุปกรณ์ดังกล่าวต้องจำหน่ายโดย บริษัท SCG Autogas จำกัด
    ภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท โดยต้องผ่านการตรวจสอบ, วิเคราะห์หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข
    ตามขั้นตอนของ บริษัท SCG Autogas  จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ข้อยกเว้นการรับประกัน
1. การติดตั้งหรือปรับแต่งหรือซ่อมแก้ไขจากศูนย์บริการอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ในเครือของบริษัท SCG Autogas จำกัด
2. อุปกรณ์ที่เกิดจากการดัดแปลงสภาพหรือ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเป็นการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของ
    รถยนต์แต่ละประเภท เช่น เพื่อการแข่งขัน , รถรับจ้างสาธารณะ
3. การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้อะไหล่บำรุงรักษาที่ผิดจากที่กำหนดไว้ เช่น อะไหล่เทียมที่
    มิได้จำหน่ายโดย บริษัท SCG Autogas จำกัด
4. การถอดหรือแยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ออกจากกันก่อนเข้ามารับบริการ
5. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์แก๊สหรือเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการชำรุด
6. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมส่วนอื่นๆอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเช่น
    เครื่องยนต์ อะไหล่อื่นๆ
7. ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกันเช่น ค่าที่พัก, ค่าเชื้อเพลิง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสียเวลา, ค่าลาก จูง,    
    ค่าเดินทางระหว่างการซ่อม, ความเสียหายทางธุรกิจ
8. ความเสียหายที่เกิดจากพื้นผิวสี,ตัวถังรถ ที่เกิดจากการติดตั้งปกติหรือมีการถอดประกอบเพื่อการซ่อม,การคืน สินค้า
9. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการละเลยหรือการไม่นำรถเข้ารับบริการให้ทันท่วงที
10. เสียงหรือการสั่นสะเทือนที่เกิดจากอุปกรณ์แก๊สถือเป็นการทำงานโดยปกติ
11. อัตราการสิ้นเปลืองแก๊สขึ้นอยู่กับอัตราการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันของรถยนต์แต่ละรุ่น

 

สิทธิพิเศษนอกเหนือจากการรับประกันปกติ

หมายเหตุ : พิจารณาตามเงื่อนไขและขั้นตอนตามที่บริษัท SCG Autogas จำกัดและบริษัท ผู้รับประกัน กำหนดไว้