LEAF AUTOGAS : SYNERGY-OBD
Untitled Document Untitled Document
การทดสอบบนเครื่อง Dyno Test


เป็นการแสดงให้เห็นว่าระบบก๊าซรถยนต์มีสมรรถนะในการขับขี่ใกล้เคียงกับน้ำมันโดยการทดสอบระบบน้ำมันบนเครื่อง Dyno Test รอบเครื่องวิ่งที่ 5,000 ได้ค่าแรงม้า 113.1

และการทดสอบระบบก๊าซบนเครื่อง Dyno Test รอบเครื่องวิ่งที่ 5,000 ได้ค่าแรงม้า 111.9