หัวฉีดแกร่งพันธุ์อึด Keihin

ข้อมูลทั่วไปของ หัวฉีดแก๊ส (GAS INJECTOR)

หัวฉีดแก๊ส (GAS INJECTOR) ทำหน้าที่อะไร ?

หัวฉีดแก๊ส ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ มีความสำคัญเทียบเท่ากับหัวฉีดน้ำมัน เพราะทำหน้าที่จ่ายเชื้อเพลิงแก๊สให้กับเครื่องยนต์แทนหัวฉีดน้ำมัน ในขณะที่ผู้ขับขี่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงอยู่ หัวฉีดแก๊สติดตั้งต่อจากอุปกรณ์ปรับแรงดัน และกรองแก๊ส ซึ่งจะจ่ายแก๊สตามสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ภายใต้การสั่งการของ ECU ระบบแก๊ส โดยการเลียนแบบประมวลผลผ่านกล่อง ECU รถยนต์ ซึ่งรับค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ มาเป็นตัวสั่งการ
1. หัวฉีดแบบราง คือ ในชุดรางจะนำเอาหัวฉีดแก๊สมาติดตั้งไว้ให้อยู่ในรางเดียวกัน เช่น ราง 3 หัวฉีด ก็จะมีหัวฉีดอยู่ 3 หัวต่อราง, ราง 4 หัวฉีด ก็จะมีหัวฉีดอยู่ 4 หัวต่อราง
สำหรับที่รางหัวฉีด จะมี Pressure and Temperature Sensor ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิและแรงดันของแก๊สบริเวณรางหัวฉีดแก๊ส โดยตัวอุปกรณ์จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิของแก๊ส (Temperature Sensor) และเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันของแก๊ส (Pressure Sensor) ทำให้ ECU ของระบบ GAS สามารถควบคุมการทำงานและคำนวณการจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานของระบบแก๊สได้อีกด้วย
2. หัวฉีดแบบอิสระ หัวฉีดแก๊สแบบนี้จะไม่นำหัวฉีดแก๊สมาอยู่รวมกันเป็นรางเหมือนกับแบบแรก แต่จะปล่อยเป็นอิสระต่อกัน
เพื่อที่จะทำให้การติดตั้งหัวฉีดอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์มากที่สุด และท่อนำแก๊สเข้าเครื่องยาวเท่ากันทุกสูบ การจ่ายแก๊สสม่ำเสมอ แม่นยำ แต่ยังไม่เป็นที่นิยมกันเท่าไหร่นัก เพราะต้นทุนแพงกว่าแบบแรก และการติดตั้งค่อนข้างยุ่งยาก